fpk.kg

Login

2017 – 2019-жылдарга Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн, Кыргызстан Профсоюздар федерациясынын жана Иш берүүчүлөрдүн республикалык бирикмелеринин ортосундагы Башкы макулдашууга кол коюлду

 

 

 27 февральда, Өкмөт үйүндө 2017 – 2019-жылдарга Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн, Кыргызстан Профсоюздар федерациясынын жана Иш берүүчүлөрдүн республикалык бирикмелеринин ортосундагы Башкы макулдашууга кол коюлду

Башкы макулдашууга  Кыргыз Республикасынын Вице-премьер-министри Ч.А. Султанбекова, Кыргызстан профсоюздар Федерациясынын Төрагасы М.А.Асанакунов, Жумуш берүүчүлөрдүн атынан: Кыргыз Республикасынын Соода-өнөр жай палатасынын Президенти М.Д. Шаршекеев, “Экономикалык палатасы” Ассоциациясынын Юридикалык жактарынын бирикмесинин Президенти Д.Б. Казаковтор кол коюшту.

Кыргызстан профсоюздар Федерациясынын Төрагасы М.А. Асанакунов  сүйлөгөн  сөзүндө социалдык-эмгектик чөйрөдөгү өз ара милдеттенмелер жана аларга байланышкан экономикалык мамилелер, бул  баарынан мурда – Кыргызстандын экономикасын, эмгек рыногун өнүктүрүү, эмгек акыны коргоо, эмгектин коопсуздугун жана саламаттыкты коргоо, калктын жашоо деңгээлин жогорулатууну белгилеп кетти.

“Макулдашууга кол коюу менен биз өз эркибизди билдиребиз жана мындай маанилүү проблемаларды чечүү ишинде кызматташууга даярбыз жана бардык аракеттерибиз макулдашылмакчы.

Ошол эле учурда бул - Макулдашуунун тараптарынын жогору аң сезимдүүлүгүнүн, аларды иштеп чыгууга Өкмөт киришип жаткан жана күчтүү, көз карандысыз жана экономикалык өнүккөн мамлекетти курууга багытты улантуучу өлкөнү өнүктүрүүнүн жаңы стратегияларынын маселелерин чечүү шарттарында келип чыгуучу көптөгөн кыйынчылыктарды биргелешкен аракеттер менен гана чечүүгө боло тургандыгын түшүнүүнүн күбөсү. Экономикалык саясат керектөөчүлүк форматынан инвестициялык форматына өзгөртүлүүгө багытталмакчы. Жакынкы үч жылга биздин биргелешкен ишмердүүлүгүбүздүн маанилүү багыты жана башаты болуп калчу документ түзүлдү.

Биринчи кезекте - эмгек акынын минималдуу өлчөмүн жашоо минимумуна жеткирүү. Биз жашоо минимумунан төмөн минималдуу эмгек акы белгилөө саясатын жок кылышыбыз керек, ал адамдын негизги укугун – КР Конституциясы жана эл аралык номалар менен кепилденилген татыктуу жашоого укукту бузат.

Минималдуу эмгек акы иштөөчүнүн негизги турмуштук муктаждыктарын канааттандырууну камсыз кылуу деңгээлине жеткирилүүгө тийиш. Дагы бир маанилүү нерсе. Макулдашуу калктын ишке орношуусу, эмгектин коопсуз шарттарын түзүү, калктын саламаттыгын чыңдоо жана социалдык кепилдиктерди камсыз кылуу боюнча маселелерди чечүүнү караган бир катар концептуалдуу позицияларды камтыйт. Жакырчылыктын деңгээли менен калктын ишке орношуусунун ортосунда түз байланыш бар. Ар бир жаңы түзүлгөн иш оруну же токтоп турган ишкананын кайра жандануусу калктын кирешесинин деңгээлин жогорулатууну, жакырчылыкты төмөндөтүүнү камсыз кылат.

Биргелешкен аракеттер менен гана алдыбызда турган ар түрдүү  милдеттерди чечүү менен биз жалпысынан коомдогу, ошондой эле ар бир индивидуумдун туруктуулугун жана бакубаттуулугун камсыз кылууга жетишебиз жана кырдаалды кайра жангыс кыла алабыз.

Баарыбызга экономикадагы секирик жана адамдардын турумушунун сапаттык өзгөрүүсү абдан зарыл. Бири-бирибизди уга билүүбүз гана керек, ошондо максаттарыбызга жетчү жолду сөзсүз таба алабыз” - деп ишенимин айтып кетти Кыргызстан профсоюздар Федерациясынын Төрагасы М. Асанакунов.

 

 

Обновлено 01.03.2017 05:36

Просмотров: 558

Кыргызстан Профсоюздар федерациясы иш кагаздарын мамлекеттик тилге өткөздү

1999-жылы ЮНЕСКО тарабынан бекитилген «21-февраль — Бүткүл дүйнөлүк  эне тил  күнү»  деп белгиленген. Ушул күнгө карата Кыргызстан Профсоюздар федерациясыны жаны жетекчиси болуп келген Мирбек Аскерович Асанакуновдун атайын буйругу менен иш-кагздарынын жүргүзүлүшү мамлекеттик тилге өткөрүлдү.

Обновлено 28.02.2017 08:02

Просмотров: 768

Между Правительством Кыргызстана, Федерацией профсоюзов и республиканскими объединениями работодателей подписано Генеральное соглашение на 2017-2019 годы

Сегодня, 27 февраля 2017 г., в Доме Правительства Кыргызской Республики состоялось подписание Генерального соглашения между Правительством Кыргызской Республики, Федерацией профсоюзов Кыргызстана и республиканскими объединениями работодателей на 2017-2020 годы.

Данный документ включает в себя следующие разделы:

- Сфера развития экономики,

- Регулирование оплаты труда и социального обеспечения,

- Развитие рынка труда и содействие занятости населения,

- Защита трудовых прав, охрана труда и экологическая безопасность,

- Создание благоприятных условий для жизни работников и их семей,

- Развитие социального партнерства.

Генеральное соглашение от Правительства Кыргызской Республики подписала вице-премьер-министр Кыргызской Республики Чолпон Султанбекова, от Федерации профсоюзов Кыргызстана — председатель Федерации профсоюзов Мирбек Асанакунов, от объединений работодателей — президент Торгово-промышленной палаты КР Марат Шаршекеев, президент Объединения юридических лиц «Ассоциация «Экономическая палата» — Данияр Казаков.

Вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова отметила, что в Кыргызстане, опираясь на положительный опыт других стран, а также на международные трудовые нормы, принимаются шаги по объединению усилий независимых друг от друга, имеющих свои конкретные функции и различие интересов сторон — государства, профсоюза и предпринимателей — сообща решать возникшие социально–трудовые проблемы, искать приемлемые для себя компромиссные решения.

"В Генсоглашении  отражены основные мероприятия в сфере экономики, регулирования оплаты труда и социального обеспечения, развития рынка труда и содействия занятости населения, защиты трудовых прав, охраны труда и экологической безопасности, создания благоприятных условий для жизни работников и их семей, развития социального партнерства. 

В своем выступлении Председатель Федерации профсоюзов Кыргызстана М. Асанакунов отметил, что взаимные обязательства  в сфере социально - трудовых  и связанных с ними экономических отношений, это, прежде всего, дополнительная ответственность сторон за развитие экономики Кыргызстана, рынка труда,  защиту заработной платы, безопасность труда и охрану здоровья, повышение уровня жизни населения. "Подписывая Соглашение, мы тем самым выражаем нашу волю и готовы сотрудничать в деле решения столь важных проблем, и все наши действия будут согласованы. Только совместными усилиями возможно решать множество трудностей, возникающих в условиях развития страны, в решении задач  новых стратегий развития страны, к разработке которых приступило правительство и, которые продолжат курс на создание сильного, независимого и экономически развитого государства. 
        

"В ноябре 2016 года  Правительством КР  принята и утверждена  Жогорку Кенешем КР  Программа «Доверие и единство», которая направлена на повышение  благосостояние граждан  и ставит цели, для достижения которых потребуется консолидация всех ветвей государственной власти, общественных организаций и бизнеса.  «Сегодня же сформирован документ, который станет важнейшим ориентиром и точкой отсчета в нашей совместной деятельности на ближайшие три года. Наши усилия должны вырасти в широкомасштабную политику по формированию механизмов становления малого и среднего предпринимательства, особенно в сельских районах, на базе современных инновационных технологий,  снижению доли неформальной экономики. Сделав это, мы сможем реально обеспечить реализацию социальной составляющей совместных обязательств. А здесь перед нами стоят серьезные задачи.

В первую очередь, это доведение минимального размера  оплаты труда до величины прожиточного минимума. Мы должны искоренить политику установления размера минимальной заработной платы ниже прожиточного минимума. Минимальная заработная плата должна быть доведена до уровня, обеспечивающего удовлетворение основных жизненных потребностей работника.

Соглашение содержит ряд концептуальных позиций, предусматривающих решение вопросов по занятости населения, созданию безопасных условий труда, оздоровлению населения и обеспечению социальных гарантий. Между уровнем бедности и занятостью населения существует прямая зависимость. Каждое вновь созданное рабочее место или возрождение простаивающего предприятия обеспечит повышение уровня дохода населения, снижение безработицы.

Нам всем жизненно необходим прорыв в экономике и качественное изменение жизни людей. Надо только суметь услышать друг друга, тогда мы непременно найдем пути для достижения целей», -  отметил профсоюзный лидер Кыргызстана М. Асанакунов.

Стороны приняли на себя обязательства всячески содействовать сохранению и развитию производственного потенциала страны и  регионов, обеспечению государственной поддержки для развития бизнеса, предпринимательства, производства товаров и услуг.

Обновлено 28.02.2017 08:08

Просмотров: 580

Техинспекция труда ФПК занимается расследованием группового несчастного случая, произошедешго 16 февраля 2017 года с рабочими ОсОО «Мурас Спорт»

16 февраля 2017 года на объекте стройплощадки ОсОО «Дордой  Сити» по адресу г. Бишкек, ул. Ибраимова 115 А произошел несчастный случай.

С крыши строящегося здания упали несколько строителей и получили различные травмы.

Начальник технической инспекции труда ФПК Тыныбеков совместно с сотрудниками Госэкотехинспекции КР занимаются расследованием данного несчастного случая.

Обновлено 20.02.2017 08:57

Просмотров: 526

Об оказании материальной помощи пострадавшим в результате крушения «Боинга - 747»

В целях оказания материальной помощи для пострадавших в результате крушения  грузового самолета «Боинг - 747»,  Федерация профсоюзов Кыргызстана перечислила однодневную заработную плату на специальный счет для пострадавших в результате авиакатастрофы в с. Дачи Су Сокулукского района.  
Для оказания  поддержки семьям погибших и людям, пострадавшим в результате авиакатастрофы, Федерация профсоюзов Кыргызстана решила  выделить путевки   в детские оздоровительные лагеря  детям сиротам (согласно представленных документов). А работающим пострадавшим гражданам (при наличии справки с места работы)  будут выделяться путевки на оздоровление и реабилитацию в санаторно-курортные учреждения Федерации профсоюзов Кыргызстана.

Обновлено 16.02.2017 11:59

Просмотров: 513